Všeobecné obchodné podmienky spol. Scoolička s.r.o.

1. Všeobecné informácie o spoločnosti

Spoločnosť Scoolička s.r.o. so sídlom: Malokarpatská 4, Nová Dedinka, IČO: 50 035 711 (ďalej len „Online škola“) je poskytovateľom služieb v oblasti vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Online školou a študentom a sú pre zúčastnené strany záväzné.

2. Vznik zmluvného vzťahu

2.1. Zmluvný vzťah medzi Online školou a študentom vzniká na základe vyplnenej on-line prihlášky na jazykový kurz. Popis kurzu, dostupnosť, jeho cena sú uvedené na webovej stránke Online školy www.scoolicka.sk (ďalej len „webová stránka“). On-line prihlášku študent dokončí stlačením tlačidla „odoslať“. Predtým je študent povinný sa oboznámiť so všeobecnými obchodnými podmienkami Online školy a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Súhlasím s obchodnými podmienkami“. Po odoslaní on-line prihlášky bude táto zaregistrovaná v systéme Online školy, ktorá zašle študentovi na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri prihlasovaní, nasledovné:
a) potvrdenie o prijatí on-line prihlášky,
b) znenie všeobecných obchodných podmienok, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia on-line prihlášky a
c) faktúru s uvedenou cenou za kurz (ďalej len „kurzovné“), ktoré je dané aktuálnym cenníkom jazykovej školy zverejneným na webovej stránke.
2.2. Doručením potvrdenia o prijatí on-line prihlášky, znenia všeobecných obchodných podmienok a faktúry študentovi sa zmluva považuje za uzavretú.

3. Platba za kurz a realizácia platby

3.1. Študent je povinný uhradiť cenu kurzu najneskôr v deň splatnosti faktúry. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet jazykovej školy, ktorý je vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu: SK31 1100 0000 002940014268, VS: číslo objednávky alebo online platba kartou.

4. Všeobecné podmienky

4.1. Po uhradení kurzovného študent získa on-line hodiny, ktoré si môže čerpať kedykoľvek, pričom termín vyučovania si vždy dohodne s lektorom/lektorkou vopred.
4.2. Ak študent nemá nainštalovaný Skype, môže si ho stiahnuť TU. Následne si študent pridá lektora/lektorku ako priateľa (jeho Skype meno bude študentovi zaslané e-mailom po zaplatení kurzovného a dohodnutí termínu on-line výučby). Následne stačí, keď v stanovenom termíne dohodnutej hodiny študent zavolá lektorovi/lektorke.
4.3. Dĺžka jednej jazykovej hodiny je 60 minút. Online škola si vyhradzuje právo nahrávať jazykové hodiny.
4.4. Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje Online škola žiadnu finančnú kompenzáciu. Študent však má možnosť presunúť alebo zrušiť vopred dohodnutú hodinu. Toto je potrebné oznámiť aspoň 24 hodín pred riadnym konaním hodiny. V prípade, že sa študent na vyučovanie nedostaví a túto skutočnosť neoznámi aspoň 24 hodiny pred riadnym časom jeho vyučovacej hodiny, bude mu účtovaný poplatok za dohodnutú vyučovaciu hodinu, aj keď sa jej nezúčastní.
4.5. V prípade, že sa na vopred dohodnutú hodinu nedostaví lektor/lektorka jazyka a o tomto fakte študenta nijako neupovedomí lektor/lektorka prípadne Online škola, študent má nárok na bezplatnú náhradu hodiny.
4.6. Študent si musí predplatené hodiny vyčerpať v priebehu 6 mesiacov… od zaplatenia. V prípade, že k vyčerpaniu nedôjde, Online škola má právo ukončiť so študentom spoluprácu bez poskytnutia akejkoľvek kompenzácie.
4.7. Online škola si vyhradzuje právo zmeniť lektora/lektorku. Študent bude o zmene bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom.

5. Storno podmienky

5.1. Podmienky pre odstúpenie od zmluvy zo strany študenta:
a) Odstúpenie od zmluvy, resp. zrušenie kurzu bez storno poplatku je možné do 24 hodín pred termínom prvej dohodnutej hodiny. Ak v tejto lehote študent za kurz už zaplatil, bude mu vrátená celá zaplatená suma.
b) Za odstúpenie od zmluvy v čase menej ako 24 hodín pred termínom prvej dohodnutej hodiny, sa účtuje storno poplatok vo výške 50 % kurzovného.
5.2. Podmienky pre odstúpenie od zmluvy zo strany jazykovej školy:
a) Online škola si vyhradzuje právo zrušiť kurz z dôvodu nepredvídaných okolností, ako napr. okolností, ktoré akýmkoľvek spôsobom indisponujú zvoleného lektora/lektorku na výučbu študentom. V takomto prípade má študent právo na vrátenie alikvótnej časti za stornovaný kurz. Alikvótna časť sa vypočíta ako súčet poplatkov za jednotlivé nezrealizované hodiny. Poplatok za zrealizované hodiny sa študentovi nevracia.
b) Online škola je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.

6. Špecifické ustanovenia

6.1. Študent sa zaväzuje k tomu, že bez výslovného súhlasu Online školy nebude kontaktovať lektora/lektorku, hlavne pokiaľ ide o dodávanie služieb. Študent sa ďalej zaväzuje neprejednávať s lektorom záležitosti týkajúce sa obchodných podmienok poskytovania Online kurzov. V prípade porušenia povinností uvedených v tomto článku je študent povinný uhradiť jazykovej škole zmluvnú pokutu vo výške 1000 € za každé jednotlivé porušenie, a to aj v prípade, že výučba nebude riadne dokončená.
6.2. Lektor/lektorka je počas pracovno-právneho alebo obdobného vzťahu s Online školou povinný/á zdržať sa výučby študenta po ukončení zmluvného vzťahu študenta a Online školy. V opačnom prípade má Online škola nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- € zo strany lektora/lektorky.

7. Sťažnosti a reklamácie

7.1. Študent je povinný bezodkladne akékoľvek sťažnosti a reklamácie oznámiť jazykovej škole. Reklamáciu je potrebné uplatniť e-mailom na adresu info@scoolicka.sk. V reklamácii je potrebné, aby študent uviedol, čo je dôvodom reklamácie, resp. nespokojnosti. Po oboznámení sa s dôvodmi reklamácie následne určí Online škola spôsob vybavenia reklamácie, najneskôr do 3 pracovných dní. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie ju Online škola vybaví najneskôr do 7 pracovných dní a v zložitých prípadoch do 30 dní od uplatnenia reklamácie. O vybavení reklamácie vydá Online škola študentovi doklad, ktorý zašle na študentovu mailovú adresu.

8. Súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami

8.1. Študent vyplnením on-line prihlášky na webovej stránke prejavuje súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Pre zmluvné strany je záväzné znenie všeobecných obchodných podmienok, ktoré je zverejnené na webovej stránke ku dňu vzniku zmluvy. Online škola je povinná mať na webovej stránke zverejnené aktuálne účinné znenie všeobecných obchodných podmienok.

9. Zmeny v obchodných podmienkach

9.1. Online škola si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných obchodných podmienok uvedených na webovej stránke. Zmeny alebo doplnenia všeobecných obchodných podmienok sú platné a účinné dňom zverejnenia na webovej stránke.

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely jazykovej školy, a to v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení. Študent vyplnením on-line prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré jazykovej škole poskytol za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a taktiež pre marketingové účely spoločnosti. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 12. 2015.